Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kvalitetsarbete vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakultetens kvalitetsarbete bedrivs inom ramen för Göteborgs universitets kvalitetsarbete och syftar till att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna inom fakulteten. Kvalitetsarbete innefattar flera organ, processer, dokument och aktiviteter som ger förutsättningar för att utveckla utbildningskvaliteten vid Göteborgs universitet.

Det löpande kvalitetsarbetet vid fakulteten omfattar tre huvudsakliga delar: strategisk planering, kontroll av utfall och uppföljning i form av analys och bedömning.

Fakultetsstyrelsen

Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen (UFS) har ansvar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan. UFS beslutar om utveckling, uppföljning och kvalitetssäkring av fakultetens kärnverksamhet.

Utbildningsutvärdering

Göteborgs universitet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ett gemensamt ansvar att utbildning och forskning håller hög kvalitet. Kvaliteten i högre utbildning granskas av UKÄ genom fyra olika granskningar som utgör ett nationellt system för kvalitetssäkring, vilket kan läsas i sin helhet här. UKÄ granskar alla universitet och högskolors kvalitetssäkringsarbete under perioden 2017-2022.

Ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete bedrivs av all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå på Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Utvärderingarna löper under en sexårscykel och konkretiseras i 8 utvärderingskriterier och ingår i Göteborgs universitets system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning.

Arbetet med utvärderingarna fokuserar på följande kriterier:

  • att de faktiska studieresultaten motsvarar lärandemål och högskoleförordningens examensmål
  • att undervisningen sätter studenternas/doktorandernas lärande i centrum - att undervisningens innehåll och form vilar på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet
  • att lärarna har aktuell och adekvat ämnesmässig, högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetens samt att antalet lärare står i proportion till utbildningens omfattning och innehåll
  • att utbildningen är relevant för studenternas/doktorandernas och samhällets behov
  • att studenterna/doktoranderna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen
  • att en för alla studenter/doktorander tillgänglig och ändamålsenlig studie- och lärmiljö föreligger
  • att kontinuerlig uppföljning och utveckling av utbildningen genomförs

För utbildning på forskarnivå granskas även nedanstående aspekter:

  • att doktoranderna har tillgång till en aktiv forskningsmiljö med tillräcklig ämnesdjup, ämnesbredd och omfattning
  • att beakta doktorandernas möjlighet till samverkan både ned forskare nationellt och internationellt samt med det omgivande samhället

Göteborgs universitets kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling beskrivs i sin helhet här 

Extern bedömning

Det interna systemet för kvalitetssäkring sker genom extern bedömning, den externa bedömningen utvärderar hur det interna kvalitetsarbetet fungerar och om utbildningarna svarar mot de kriterier som beskrivs ovan. Utvärderingen utförs av en extern bedömargrupp som är vetenskapligt/konstnärligt och pedagogiskt sakkunniga, i bedömargruppen ingår högskoleextern ledamot samt minst en student/doktorandrepresentant. Bedömargruppens övergripande uppdrag är att granska utbildningens akademiska och pedagogiska kvalitet samt dess relevans för student/doktorand och samhälle. Granskningen genomförs genom att granska inlämnat underlag och genomförande av fysiska eller virtuella intervjuer med företrädare för utbildningen och studenter/doktorander. Underlaget beskriver hur utbildningen arbetar med säkring och utveckling av kvalitet med avseende på studenternas lärande och utbildningens resultat. Ett bedömarutlåtande skrivs utifrån ovannämnda kriterier och ger eventuellt förbättringsförslag för att stärka utbildningens kvalitet.

Utbildningsvetenskapliga fakultetens utvärdering med extern bedömning beskrivs i sin helhet här


Åtgärdsplan

Efter att institutionen tagit del av bedömarutlåtandet tas ett förslag till åtgärdsplan fram, åtgärdsplanen fastställs i fakultetsstyrelsen. Fakultetsstyrelsen bevakar det kontinuerliga kvalitetsarbetet genom att följa upp åtgärdsplanerna årligen, tills aktiviteter och åtgärder är genomförda.

På universitetsnivå följs de externa utvärderingarna årligen upp av rektor i dialog med fakulteten, samtidigt sker en uppföljning av åtgärder som genomförts efter tidigare utvärderingar.

Beskrivning av framtagande och fastställande av åtgärdsplan kan läsas i sin helhet här

Student/doktorandmedverkan

Studenters/doktoranders medverkan är mycket viktig, medverkan säkras primärt genom deras representation i beredande och beslutande organ samt genom medverkan i bedömargrupper

Beredande organ

Fakultetens beslutande och beredande organ utgör en viktig del av fakultetens kvalitetsarbete. För att säkerställa tydliga och välfungerande processer finns tre beredande organ till fakultetsstyrelsen:

I dessa beredningar finns alla institutioner samt student/doktorand representerade.

BUGA arbetar med den kontinuerliga strategiska- och kvalitativa utvecklingen av fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, bereder förslag avseende kvalitetsstärkande åtgärder samt rapporterar kvalitetsuppföljning till UFS.
Årligen genomför varje program en programrapport som utgör underlag för den uppföljning av utbildning som sker i BUGA samt fungerar som utgångspunkt för den kontinuerliga kvalitetsutvecklingen inom programmet. Syftet med programrapporten är att följa upp programutbildningarna inom ordinarie utbildningsuppdrag.

BUF arbetar med den strategiska och kvalitativa utvecklingen av fakultetens utbildningar på forskarnivå, bereder förslag avseende kvalitetsstärkande åtgärder samt rapporterar kvalitetsuppföljning till UFS.

BF arbetar med att skapa förutsättningar för strategisk och kvalitativ utveckling av fakultetens forskning, bereder förslag avseende kvalitetsstärkande åtgärder samt rapporterar kvalitetsuppföljning till UFS.

RED19

RED19 (Research Evaluation for Development 2019) är en pågående kvalitetsutvärdering med fokus på forskning och forskningsmiljöer. Den beräknas vara färdig i slutet av hösten 2019. Utvärderingen kommer att fokusera på forskningens förutsättningar och processer, snarare än på resultat. Den ska bidra till målsättningen i Vision 2020 att universitetets forskning ska hålla hög internationell klass och kvalitet.

Kontaktuppgifter

Sabina Machon
Kvalitetssamordnare
E-post: sabina.machon@gu.se

Tel: 031-786 6323, 0766-186323

Besöksadress:
Västra Hamngatan 25, Göteborg

Utvärderingar och åtgärdsplaner vid UF

Universitetets kvalitetsarbete

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2018-11-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?