Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Handläggningsordning för antagning till utbildning på forskarnivå

Handläggningsordning för antagning till utbildning på forskarnivå vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, institutionen för kost- och idrottsvetenskap, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Allmänt

En sökande kan antas till utbildning på forskarnivå som avslutas med antingen licentiatexamen eller doktorsexamen. Den som är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå rekommenderas att ta del av den allmänna studieplanen för ämnet och att kontakta studierektor vid institutionen för mer detaljerad information

Till utbildning på forskarnivå antas endast doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor samt har studiefinansiering. Göteborgs universitets antagningsordning innehåller de regler som Göteborgs universitets tillämpar för antagning, behörighet, urval samt beslut om undantag från behörighetskrav. Utbildningsplats på forskarnivå ska utannonseras och antagning ska ske i konkurrens. Rektor har beslutat om mer specifika regler och tillämpningar för utlysning av utbildningsplats på forskarnivå i Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet - Doktorandreglerna.

Undantag från utlysning av utbildningsplats får endast medges i följande fall:

 • vid antagning av doktorand finansierad inom ramen för anställning där Göteborgs universitet inte är arbetsgivare (extern anställning) så kallad samverkansdoktorand
 • vid antagning av doktorand finansierad via stipendier i enlighet med bestämmelser i regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet - Doktorandreglerna, och
 • i samband med doktorands byte av lärosäte alternativt byte av utbildningsämne.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs enligt högskoleförordningen 7 kap 35 § att den sökanden

1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit och,
2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet bedöms utifrån de förkunskaper som krävs generellt för att sökanden ska bli antagen till utbildning på forskarnivå. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt högskoleförordningen 7 kap 39 §

1. den som har avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet bedöms utifrån de förkunskaper som anges för respektive ämne i den allmänna studieplanen.

I enlighet med 7 kap 40 § ska de krav på särskild behörighet som ställs vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse
1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
2. särskild yrkeserfarenhet, och
3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kraven på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Prefekten tar i samråd med studierektor ställning till vilka av de sökande som är behöriga att antas till utbildningen. Eventuellt beslut om undantag från kravet på grundläggande och särskild behörighet för studier på utbildning på forskarnivå, tas av dekan.

Urval

I enlighet med Högskoleförordningen 7 kap 41 § ska urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval bland sökande baseras på följande bedömningsgrunder:

 •  kvalitet i behörighetsgivande examensarbete (eller motsvarande dokument)
 •  kvaliteten på inskickad forskningsplan/-skiss, i förekommande fall relaterad till Utbildningsvetenskapliga fakultetens forskningsmiljöer.
   

1. En antagningsgrupp utses av prefekt.
Antagningsgruppen ska bestå av minst tre seniora forskare, varav en är extern samt doktorandrepresentanter. Doktorandrepresentanter utses av institutionens doktorandråd. Studierektor för utbildning på forskarnivå medverkar vid antagningsgruppens samtliga möten och ansvarar för att dokumentation sker. Behörighetsbedömning görs av studierektor i samråd med prefekt som ansvarar för forskarutbildning, vid tveksamheter diskuteras behörigheten i antagningsgruppen.

Gruppen väljer inom sig en ordförande. Varje ansökan granskas av två av gruppens medlemmar. Lästa ansökningar kategoriseras enligt följande:
Grupp 1: mycket goda förutsättningar för antagning enligt Högskoleförordningen (HF)
Grupp 2: goda förutsättningar för antagning
Grupp 3: förutsättningar saknas för antagning
Ansökningar i grupp 2 granskas ytterligare för att sorteras i antingen grupp 1 eller 3.

2. Ansökningar i grupp 1 skickas vidare för bedömning av två sakkunniga, varav minst en innehar docentkompetens.
Bedömning av vetenskapligt arbete sker utifrån följande kriterier:

 • välja en relevant och originell frågeställning.
 • välja en relevant metod och att argumentera för sitt val.
 •  tillgodogöra sig och presentera kunskapsläget inom det valda området.
 • förhålla sig självständigt till förekommande teori- och metodutbud.
 • genomföra och analysera empiriska studier.
 • dra teoretiska slutsatser av empiriska resultat.
 • diskutera möjliga tillämpningar av vunna insikter.
 • presentera sitt arbete med god struktur och god språklig form.
   

Bedömning av bifogad forskningsskiss sker utifrån följande kriterier:

 • Skissens vetenskapliga och samhälleliga relevans.
 • Motiverade och forskningsbara frågor.
 • Adekvata former för genomförande.
 • Relevans i förhållande till aktuell utlysning.
 • Huruvida handledarkompetens och forskningsmiljö kan erbjudas av institutionen.

Sammanfattande bedömning görs av den sökandes förmåga och lämplighet att antas och förmåga att klara forskarutbildningen

3. Medlemmar i antagningsgruppen rangordnar individuellt de sökande med utgångspunkt i sakkunnigas utlåtanden.

4. Gruppen enas om en slutlig rangordning i samverkan med ansvarig prefekt för utbildning på forskarnivå

5. Antagningsgruppen kan välja att genomföra kompletterande intervjuer med de högst rankade sökande.

6. Efter eventuella intervjuer samråder antagningsgruppen och utarbetar ett förslag till prefekt om beslut för antagning till utbildning på forskarnivå.

Beslut

Prefekt beslutar om antagning och anställning som doktorand. Till utbildning på forskarnivå antas endast doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor samt har studiefinansiering. Vid antagning av samverkansdoktorand utreds finansieringsmöjligheter hos extern arbetsgivare. Avtal skrivs mellan institutionen och extern arbetsgivare. Innan antagande institution ingår avtal om finansiering inom ramen för en extern anställning ska samråd ha skett med dekan om avtalets innehåll.

Beslutet kan ej överklagas.

Besök våra institutioner för mer information om utbildning på forskarnivå

Sidansvarig: Evalise Johannisson|Sidan uppdaterades: 2018-11-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?