Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hedersdoktorer Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Hedersdoktor 2019 

Professor Alfredo J. Artiles, Arizona State University, USA, är tillsammans med kollegor från Göteborgs universitet medlem i ett internationellt konsortium med fokus på rättvis specialundervisning. Via professor Artiles har forskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik bland annat bjudits med i bokprojekt och inviterats till konferenser.

Inte minst forskarna inom forskningsmiljön PRIS – Platform for Research in Inclusive education and School development – vid nämnda institution knyter förhoppningar till ett fortsatt samarbete med Alfredo J. Artiles.
Uppgiften inom PRIS är att skapa en forskningsplattform med hög forskningsprofil som undersöker frågor om inkludering och uteslutning av barn och vuxna inom utbildning, policies och praktik. En viktig uppgift är att kombinera skolutvecklingsområdet med en inkluderande utbildning med ett uttalat mål om jämlikhet och social integration för alla.

Bland många uppdrag kan nämnas att professor Artiles av president Obama 2011 utsågs till medlem av President’s Advisory Commission on Educational Excellence for Hispanics. Han är även medlem av National Academy of Education

Alfredo J. Artiles var gästprofessor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2012-2014.

Läs mer i webbnyheten från 10 juni 2019

Hedersdoktor 2018 

Professor Sten Ludvigsen, Universitetet i Oslo, har under de senaste 20 åren bedrivit ett stort antal projekt som handlar om hur digitala redskap förändrar villkor för lärande och klassrumsaktiviteter för elever och lärare. Han har bland annat arbetat med hur olika lärresurser och lärplattformar kan stödja utvecklingen av vetenskapligt tänkande och arbete hos elever på olika stadier. Dessa studier har både ett praktiskt och ett teoretiskt kunskapsintresse.

Sten Ludvigsen har under hela sin karriär samarbetat med Göteborgs universitet. Han har ingått i ledningsgruppen för Linnécentret för lärande och medier (LinCS) och kontinuerligt deltagit i centrets kursaktiviteter, seminarier och projekt och varit bidragsgivare till den vetenskapliga produktionen. Han följde etablerandet av LETStudion och har fungerat som en god samtalspartner och rådgivare i miljöns tvärvetenskapliga samarbeten. Sten Ludvigsen och hans forskargrupp är också i hög grad aktiva i samarbete med kurser inom fakultetens forskarutbildning. Han har ett omfattande internationellt nätverk och har ständigt bemödat sig om att inkludera både forskare och doktorander vid Göteborgs universitet i olika aktiviteter.

Bland många uppdrag kan nämnas att Sten Ludvigsen är editor-in-chief för den mycket inflytelserika tidskriften The International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning och är medlem i editorial boards för flera andra tidskrifter.

Läs mer i webbnyheten från 21 maj 2018 

Hedersdoktorer 2017

Professor Päivi Palojoki, Helsingfors universitet, har intresserat sig för pedagogik och lärande i stort, mångfald och jämlikhet i relation till skola och lärande samt didaktik och verktyg för lärande om mat, hälsa och hållbar utveckling.
Professor Palojoki har en period i början på 2000-talet varit gästforskare vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI. Under åren har samarbetet mellan henne och flera medarbetare vid IKI fortsatt på många sätt. 

Professor Palojoki har vid ett antal tillfällen bidragit med sina kunskaper till IKI som opponent, sakkunnig och experthandledare. I samverkan med andra finska forskare och medarbetare vid IKI medverkade hon även till att arrangera en nordisk doktorandkonferens kring att främja hälsosamma matvanor. Därtill har hon varit knuten som expert till den forskarskola som förenat de fyra svenska lärosäten som utbildar blivande lärare i skolämnet hem- och konsumentkunskap, Uppsala, Umeå, Kristianstad och Göteborg.

Professor Nikolay Veraksa, Moscow City University och Russian Academy of Education, initierade det nu mångåriga samarbetet med ett antal personer i forskargruppen Early Childhood Education (ECE) vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL. Ett mångårigt och ömsesidigt deltagande i workshops och konferenser i Göteborg och Moskva har stärkt samarbetet som idag omfattar flera medarbetare på Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Ett pågående forskningsprojekt kring ECERS kvalitetsutvärderingar i förskolan, med komparativa studier framför allt mellan Ryssland och Sverige och där idag fler nordiska länder medverkar, bidrar till en långsiktighet i samarbetet. Samarbetsavtal har också tecknats med Utbildningsvetenskapliga fakulteten och the Moscow City Teacher’s Training University and the Faculty of Psychology vid Lomonosov Moscow State University. Detta för att öka möjligheterna till internationalisering och fördjupa det pågående forskningssamarbetet och nätverksbygget.

Läs mer i webbnyheten från 30 maj 2017

Hedersdoktor 2016

Anne-Nelly Perret-Clermont, professor vid Université de Neuchâtel, Schweiz, har i decennier upprätthållit nära kontakt med forskare och doktorander vid Göteborgs universitet genom att bjuda in dem som partners i hennes forskning på plats i Neuchâtel. Hon har bland annat organiserat seminarier och symposier där Göteborgsforskare medverkat, liksom hon har besökt Göteborgs universitet för att ge seminarier här.
Anne-Nelly Perret-Clermont har en omfattande publicering inom området pedagogisk psykologi där hon undersökt frågor som IT och lärande, samarbete och IT, sociala representationer, argumentation och sociomaterialitet.

Läs mer i webbnyheten från 27 april 2016

Hedersdoktorer 2015

Kathy Sylva, professor vid University of Oxford, England är en av Europas främsta forskare inom pedagogisk psykologi där hon bidragit med mycket ny och fördjupad kunskap av relevans för det barn- och förskolepedagogiska forskningsfältet.
Under snart 20 år har flera medlemmar inom den barnpedagogiska forskargruppen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten haft ett utvecklat samarbete med Kathy Sylva, dels under hennes gärning vid Warwick University, London University, dels under hennes senaste tio år vid University of Oxford, där hon verkar som Professional Fellow.
Professor Sylva har bland annat varit ledare för ett av Englands största forskningsprojekt, Effective Provision in Preschool Education (EPPE), en longitudinell studie med fokus på barns lärande i olika förskolemiljöer. Det är en av Europas mest omtalade studier, då den visar att barn inte bara lär sig i förskolan, utan att de även lär sig att lära, vilket bidrar till fördelar senare i skolan

Milbrey Wallin McLaughlin, professor vid Stanford University, USA, är en ledande forskare inom området utbildning och utbildningspolitik. Hon leder ett antal stora forskningsprogram som arbetar med utbildningsreformer, utvärdering och innovation, lärares lärande, ungdomar och ungdomsorganisationer, samt studier i språk och socialisering.
Professor McLaughlin är involverad i forskningssamarbete, undervisning och handledning vid fakulteten. Hennes publikationer har använts i master- och forskarutbildningskurser, exempelvis i läroplansteori och i professionalism och professionalisering. Professor McLaughlin har varit en återkommande besökare i Göteborg sedan 2008. Hon utsågs till gästforskare vid Göteborgs universitet och har som sådan besökt fakulteten i längre perioder 2011 - 2012. Hon har skrivit mer än 30 böcker och monografier och mer än 80 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Läs mer i webbnyheten från 19 maj 2015

Hedersdoktorer 2014

Stefan Hopmann, professor vid Institut für Bildungswissenschaft i Wien, har bland annat initierat ett nordiskt nätverk, NORDID, som gett upphov till nordiska seminarier under de senaste åtta åren, gemensamma nordiska doktorandkurser samt en antologi som diskuterar den nordiska ämnes- och allmänna didaktiken. Hans forskning har stor betydelse för utveckling av forskningen inom allmän didaktik samt inriktningen på vissa kurser inom lärarutbildning och doktorandutbildning.
Hans stöd för kunskapsområdet och den nystartade tidskriften NoAD, Nordisk tidskrift för allmän didaktik är ovärderligt. Den nya tidskriften har sitt huvudsäte vid Göteborgs universitet.

Sheila Riddel, professor vid University of Edinburgh, har starkt bidragit till att utveckla forskning och samverkan inom området inkludering och specialpedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Det har resulterat i forskningsplattformen PRIS (Platform for Research on Inclusion and School development) som bedriver forskning inom området inkluderande utbildning och skolutveckling.
Därutöver har det resulterat i internationella symposier och gemensamma publikationer.

Promotionen ägde rum den 24 oktober 2014.

Läs mer i webbnyheten från 23 maj 2014

Hedersdoktor 2013

Timothy Koschmann, professor vid Southern Illinois University School of Medicine, USA är bland annat en framstående forskare inom fältet ”datorstött lärande”, hur teknologi kan stödja lärande i samarbete och han är dessutom internationell rådgivare i en av Utbildningsvetenskapliga fakultetens starkaste forskningsmiljöer.
Med sin bakgrund i utbildningsvetenskap, filosofi och informatik har han introducerat nya sätt att studera lärande och kognition. Han är världsledande inom sitt fält och har de senaste åren haft kontinuerliga kontakter med medarbetare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Under många år har professor Koschmann studerat lärande och utbildning i medicinska sammanhang. Flera av hans studier har potential att bli framtida klassiker. Ett återkommande tema är hur lärande sker utanför traditionell undervisning och hur teknologi på olika sätt kan stödja lärande och problemlösning.
De arbetena har fungerat som en viktig utgångspunkt för de samarbeten som Utbildningsvetenskapliga fakulteten har haft med Sahlgrenska akademin inom ramen för styrkeområdet lärande, LETStudion.

Promotionen ägde rum den 25 oktober 2013.

Läs mer i webbnyheten från 15 maj 2013

Hedersdoktor 2012

Ann Farrell, professor vid Queensland University of Technology (QUT) i Brisbane, Australien, är en framstående forskare inom området Early Childhood Education och har ett mångårigt forskarsamarbete med kollegorna vid Göteborgs universitet.
Hon har varit en drivande kraft under 20 år av samverkan. Det handlar om utbyte av forskare och forskarstuderande, gemensamma ansökningar och pågående projekt.
Ett resultat av samarbetet är gemensamma vetenskapliga publiceringar av monografier och artiklar.
Ann Farrell är internationellt erkänd och en av Australiens mest framgångsrika och respekterade barnforskare.

Promotionen ägde rum den 19 oktober 2012.

Läs mer i webbnyheten från 15 juni 2012

Hedersdoktor 2011

Ingen utsågs

Hedersdoktorer 2010

John Siraj-Blatchford, professor vid Swansea University har under tiotalet år på olika sätt samarbetat med forskare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och på flera sätt bidragit till fakultetens utveckling.
Han har på fakulteten dessutom ofta deltagit i workshops och gett föreläsningar på kollegier, för doktorander och masterstudenter.
Främst har samarbetet skett genom gemensamt arbete i tre olika EU-projekt där små barn och teknologi varit en gemensam nämnare.
John Siraj-Blatchford är en av Europas allra främsta vad gäller just detta område, ett område som är eftersatt i både Sverige och världen i stort.
2010 ledde han ett projekt om Lärande för hållbar utveckling och små barn, finansierat av Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum i samverkan med den barn- och ungdomsvetenskapliga forskargruppen vid fakulteten.

Alan Dyson, professor Alan Dyson vid University of Manchester, är en välmeriterad och internationellt erkänd forskare som har både utvecklat och vitaliserat det specialpedagogiska forskningsfältet. Han var bland annat den som koordinerade tillkomsten av Open File on Inclusive Education år 2001, i UNESCOS regi.
Alan Dyson har varit gästprofessor vid institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för specialpedagogik, läsåret 2009/2010. Han har därmed starkt bidragit till att utveckla och internationalisera den specialpedagogiska forsknings- och utbildningsmiljön vid fakulteten.
Ett utvecklat samarbete mellan Manchester University och Göteborgs universitet - på forskarnivå och vad gäller kurser och kursutveckling - är nu under uppbyggnad.

Läs mer i webbnyheten från 26 augusti 2010

Hedersdoktor 2009

Stephen Kemmis, professor vid School of Education vid Charles Sturt University, CSU, Australien, leder en forskargrupp vid forskningsinstitutet RIPPLE (Research in Professional Practice, Learning and Education). Forskargruppen arbetar kring frågor med inriktning mot både lärarutbildning och kompetensutveckling för lärare.
Stephen Kemmis besökte Göteborgs universitet och forskningsmiljön Skolutveckling vid dåvarande institutionen för pedagogik och didaktik, IPD, för första gången 2005. Vid det tillfället skissades på ett internationellt forskningsprojekt ”Pedagogy, Education and Praxis” som involverar de nordiska länderna, Nederländerna och England. Projektet som letts av Stephen Kemmis har varit framgångsrikt och fyra volymer publicerades under 2008.
Ett samarbetsavtal mellan CSU och Göteborgs universitet har undertecknats.
För forskarmiljön Skolutveckling har relationen med Stephen Kemmis och hans forskargrupp varit av central betydelse. Förståelsen av praxisbegreppet och ledarskap har varit och är betydelsefull för forskarmiljöns arbete med sin inriktning på skolor och aktionsforskning.

Läs mer i webbnyheten från 18 maj 2009

Hedersdoktor 2008

Erno Lehtinen, professor vid Åbo universitet forskar om lärande och teknikutveckling och han har en tvär- och mångvetenskaplig inriktning som är ovanlig i sin teoretiska och metodiska bredd. Bland hans senare forskning kan nämnas studier av biologiska korrelat till den tidiga utvecklingen av barns numerositet, det vill säga uppfattning av tal.
I den forskningen problematiserar han på ett intressant sätt relationer mellan biologiska indikatorer och förståelse.
Erno Lehtinen har också ägnat sig åt forskning om informationsteknikens roll i skolan och konsekvenserna för lärande och elevers kunskaper.
Samarbetet med Göteborgs universitet sträcker sig över flera decennier och innefattar en alltmer fördjupad samverkan inom forskning och forskarutbildning, främst med forskningsmiljön LinCS vid fakulteten.

Läs mer i webbnyheten från 15 oktober 2008

Hedersdoktor 2007

Lauren B. Resnick, professor vid University of Pittsburgh, är en internationellt ledande forskare inom området kognitionsforskning med inriktning mot lärande. Hon är sedan 1977 föreståndare för det ansedda Learning Research and Development Center vid samma universitet. 1995 grundade hon Institute for Learning, som hon alltjämt leder.
Lauren B. Resnick var initiativtagare till the New Standards Project (1990-1999), som fått stort inflytande på skolutveckling och kunskapsbedömning. Hon grundade 2002 tidskriften ResearchPoints, vars målgrupp är policyansvariga inom utbildning. Hon har författat mer än 150 böcker, artiklar och andra arbeten.
Hennes kontakter med Göteborgs universitet inleddes redan under 1970-talet och hon har samarbetat med flera generationer av forskare.

Läs mer i webbnyheten från 22 oktober 2007

Mer information hedersdoktorer

Kontakt:
Evalise Johannisson
Tel: 031-786 2469
epost: evalise.johannisson@gu.se

Hedersdoktorer Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2000-2006

2006
GÖRAN EMANUELSSON, Göteborgs universitet
IVAR GOODSON, University of Brighton

2005
SOLWEIG EKLUND, Lärarförbundet

2004
JÜRGEN TEICHMANN, München

2003
KJELL JOHANSSON, Göteborgs kommun

2002
BODIL JÖNSSON, Lunds universitet

2001
STEINAR KVALE, Århus universitet
PERTTI KANSANEN, University of Helsinki

2000
LILIAN KATZ, University of Illinois

Sidansvarig: Torsten Arpi|Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?