Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kvalitetsarbete vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakultetens kvalitetsarbete bedrivs inom ramen för Göteborgs universitets kvalitetsarbete och syftar till att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna inom fakulteten.

En central del i organisationen av kvalitetsarbetet är fakultetens beslutande- och beredande organ.

Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen (UFS) har ansvar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan. UFS beslutar om uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av fakultetens kärnverksamhet.

För att säkerställa en tydlig och välfungerande ärendehantering finns tre beredande organ till fakultetsstyrelsen:

I dessa beredningar finns alla institutioner samt studenterna representerade. Vidare finns dekanens prefektråd där dekan, prodekan, prefekter och studentrepresentant ingår. Inför beslut i fakultetsstyrelsen sker samråd med prefektrådet.

Det löpande kvalitetsarbetet vid fakulteten omfattar tre huvudsakliga delar: strategisk planering, kontroll av utfall och uppföljning i form av analys och bedömning. Verksamhetsplanering och uppföljning genomförs systematiskt i form av budgetdialoger med institutionerna (höst) och uppföljning (vår). Fakulteten ska också genomföra institutionsaudits med start 2016.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utöver arbetet i BUGA träffar prodekan och utbildningsledare institutionernas utbildningsansvariga tre gånger per termin där bland annat uppföljning av utbildningsuppdraget för grundnivå och avancerad nivå behandlas.

Utbildning på forskarnivå

Utöver arbetet i BUF träffar vicedekan för utbildning på forskarnivå institutionens studierektorer för forskarnivå två-tre gånger per termin där planering och uppföljning av kursutbudet på forskarnivå behandlas och relevanta frågor diskuteras. Vicedekan deltar i antagningsprocessen när antagning av doktorander genomförs vid institutionerna.

Vicedekan för utbildning på forskarnivå träffar de av dekanus utsedda seminarieledare som leder seminariebehandlingen av avhandlingsarbetet i enlighet med den policy som fastställts vid fakulteten. Vid mötet delas erfarenheter av uppdraget och specifika frågor kring kvalitet i avhandlingsarbetet diskuteras.

Forskning

Det systematiska kvalitetsarbetet rörande forskningen vid fakulteten sker på fakultetsnivå genom BF som har i uppgift att

  • bevaka och föreslå åtgärder för att öka forskningens kvalitet.
  • följa upp och föreslå åtgärder för att öka tilldelningen av externa forskningsanslag
  • bereda fakultetsgemensamma initiativ inom forskningen inklusive strategiska satsningar
  • vara ett forum för samråd och koordinering av forskningsverksamheten mellan institutioner med syfte att främja samarbete och mervärden

Fakulteten har en handläggningsordning för registrering av ansökningar om forskningsmedel.

Pågående kvalitetsprojekt 2015

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Fakulteten arbetar med en kursvärderingsmall som ska användas vid alla kursvärderingar för kurser som finansieras via UFS. Mallen innehåller ett tiotal obligatoriska frågor och en frågebank med valfria frågor. Vilka valfria frågor som används inom respektive kurser beslutas av kursansvarig efter samråd med studenterna. Mallen beslutas i september 2015.

Fakulteten har också inlett arbete med att systematiskt granska programutbildningarnas centrala styrdokument, utbildningsplan och kursplaner, i enlighet med en modell framtagen på PIL-enheten.

Utbildning på forskarnivå

Två av institutionerna vid fakulteten deltog i benchmarkingprojekt för utbildning på forskarnivå under våren 2015. Arbetet ska följas upp och redovisas för BUF i september 2015.

Fakulteten har inlett ett arbete med att systematiskt se över och granska samtliga styrdokument för utbildning på forskarnivå. Till dessa hör Allmänna studieplaner, fakultetsspecifika regler samt policy för seminariebehandling av avhandlingsarbete.

Fakulteten följer implementeringen av den individuella studieplanen för samtliga doktorander vid institutionerna.

Kvalitetsarbete vid institutioner och enheter

Samtliga institutioner och enheter inom fakulteten ansvarar för kvalitetssäkring av den egna verksamheten. Program- och kursvärderingar är centrala instrument för uppföljningen av utbildningens kvalitet. Programråden utgör här en viktig del av institutionernas kvalitetsarbete. Arbetet kommer att följas upp vid fakultetens planerade institutionsaudits.

Sidansvarig: Olof Siverbo|Sidan uppdaterades: 2015-09-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?